Chủ đại lý: Cô Ảnh

Địa chỉ: 241 Tống Duy Tân, Lam Sơn

Điện thoại: 0373.851.696*0913.115.916