Chủ đại lý:  Cô Bảy

Địa chỉ:  25A Trần Khánh Dư, Quảng Ninh

Điện thoại:  0332.479.888