Chủ đại lý: Cô Hiền

Địa chỉ: 735 Cẩm Thủy

Điện thoại: 0975.666.730