Chủ đại lý: Chị Hằng

Địa chỉ: Đường 10, phường Bích Đào, Ninh Sơn, Ninh Bình

Điện thoại: 0946.753.487