Chủ đại lý: Cô Tập

Địa chỉ: 189A Điện Biên 2

Điện thoại: 03213.862.567