Chủ đại lý: Chị Yến

Địa chỉ: Thị Tứ Bô Thời _ Khoái Châu

Điện thoại: 0983.394.888