Chủ đại lý: Anh Khôi

Địa chỉ: 677 Cù Chính Lan, TP Hòa Bình

Điện thoại: 0987.225.638* 0915.702.389