Chủ đại lý: Cô Hà

Địa chỉ: 53 Cầu Đất

Điện thoại: 0313.833.383 * 0904.205.355