Chủ đại lý: Chị Chúc

Địa chỉ: 660 Đê La Thành

Điện thoại: 04.3831.0748*0904.626.830