Chủ đại lý: Cô Ngọc

Địa chỉ: 184 Trường Chinh

Điện thoại: 02303.826.718*0915.332.117